Πώς Θα Αποκτήσετε Ψηφιακή Υπογραφή

 

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά. Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν συνδυασμό μιας κρυπτογραφικής συνάρτησης κατατεμαχισμού (hash function) για δημιουργία της σύνοψης (hash) σε συνδυασμό με ασυμμετρική κρυπτογραφία για κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση σύνοψης (ο συνδυασμός σύνοψης και κρυπτογράφησης με ασυμμετρική κρυπτογραφία αποδεικνύει την ακεραιότητας του εγγράφου αλλά και την απόδειξη ταυτότητας του αποστολέα).

Που χρειάζεται η Ψηφιακή Υπογραφή;

Όπως είναι γνωστό, οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, αξιολόγησης, ανάθεσης, ενστάσεων, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνοντας επιπλέον διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α), το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται σε όλες τις συμβάσεις έργων (προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων) με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 60.000€. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού είναι να διαθέτουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή.

Τι παρέχει η εταιρεία που θα αναλάβει την έκδοση της Ψηφιακής Υπογραφής;

-Αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παροχή πληροφοριών για τον τρόπο συμπλήρωσης και κατάθεσής τους σε ΚΕΠ.
-Ενημέρωση για τον τρόπο εγγραφής του χρήστη στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”.
-Έκδοση της ψηφιακής υπογραφής μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”.
-Εγκατάστασή της στο πιστοποιημένο από την ΑΠΕΔ USB Token
-Δωρεάν αποστολή του USB Toke.
-Ρυθμίσεις και προετοιμασία του υπολογιστή στον οποίο θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή και το USB Token (εγκατάσταση απαραίτητων drivers, εγκατάσταση αναγκαίων λογισμικών και εφαρμογών, κ.α.).
-Δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση του USB Token και στην προσθήκη ψηφιακών υπογραφών σε PDF αρχεία.

Αντί Επιλόγου

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των Φορέων του Δημοσίου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Αν και φαίνεται μια σχετικά απλή διαδικασία εντούτοις απαιτεί να γίνει από μια έμπειρη εταιρεία που γνωρίζει απόλυτα το αντικείμενο. Αυτό θα σας γλυτώσει από πολλή ταλαιπωρία και θα σας βοηθήσει να λάβετε μέρος στους δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με ασφάλεια.