Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ – Όλα Όσα Πρέπει να Ξέρετε

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ

 

Το ελληνικό κράτος εναρμονιζόμενο με την κοινοτική νομοθεσία έδωσε τέλος στην αδιαφάνεια των προηγούμενων δεκαετιών με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΣΗΔΗΣ. Πλέον όλες οι συμβάσεις που υπογράφουν οι φορείς του Δημοσίου με προμηθευτές «περνάνε» μέσα από τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.  Μάθετε στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για αν μάθετε πως μπορείτε να πάρετε μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό.

Τι είναι οι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ

Όπως είναι γνωστό, το ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, αξιολόγησης, ανάθεσης, ενστάσεων, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνοντας επιπλέον διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή.

Σύμφωνα με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α), το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται σε όλες τις συμβάσεις έργων (προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων) με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 60.000€. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού είναι να διαθέτουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή.

 

Πώς γίνεται η διαδικασία

Πριν δοθεί στους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές) το δικαίωμα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν ως χρήστες στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Για να γίνει αυτό υποβάλλουν την αίτηση Εγγραφής Οικονομικού Φορέα στη διαδικτυακή πύλη (portal) του ΕΣΗΔΗΣ.

Η χρήση του συστήματος από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής η οποία χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή (Πύλη “ΕΡΜΗΣ”). Η ψηφιακή υπογραφή πρέπει να είναι σκληρής αποθήκευσης, δηλαδή να δημιουργείται μέσω Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (USB Token).

 

Τι προσφέρει μια εταιρεία υποστήριξης

Μια εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ΕΣΗΔΗΣ κάνει τα ακόλουθα:

Συνόψεις των απαιτήσεων ενός Διαγωνισμού.

Αξιολόγηση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της εταιρείας σας σε επίπεδο δικαιολογητικών, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των όρων του διαγωνισμού.

Παρέχει γνωμοδότηση σχετικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού σε ζητήματα τεχνικής και οικονομικής φύσεως.

Έλεγχο ορθότητας και πληρότητας φακέλου προσφοράς.

Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς (δικαιολογητικά, οικονομική και τεχνική προσφορά, πίνακες συμμόρφωσης, αίτηση υποβολής, κλπ).

Διαχείριση τυχών ενστάσεων.

Ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης έργου.